Extreme Hockey Academy
(hockey training facility)
7779 Edmonds St.
Burnaby, BC V3N1B9
604-317-0244
 
Spirit of Hockey


Driving Instructions: